Search results for "तेन"

काप्‍तेन [ᴴkap‍ten] ना. खम्बाको तला राख्ने सानो ढुङ्‌गाको टुक्रा small piece of stone placed under the bottom of a pillar (sem. domains: 6.5.2.2 - छत, छाना.)

केतेन [ᴴketen] ना. आइमाईको पछाडि लगाउने उनको कपडा women's garment worn at the back (sem. domains: 5.3.2 - स्‍वास्‍नी मानिसको लुगा, 2.6.1.2 - विहे.)

क्षोतो़न

क्षो़तेन [ᴴtsʲʰøten], [ᴴtsʲʰøten] ना. 1स्तूप mound formed by heaping earth or stone (sem. domains: 4.9.8.2 - आराधनाको ठाउँ.) 2चैत्य monument, Buddhist cenotaph (sem. domains: 6.5.1 - भवन.)

ग्‍याप्‍तेन [ᶫgʲap‍ten] (var. of CM: केदीन) ना. आइमाईले पछाडि लगाउने उनको कपडा woollen clothes worn by women at the back Cross Ref. कुदीन (sem. domains: 5.3.2 - स्‍वास्‍नी मानिसको लुगा.)

ग्‍यीक्‍तेन [ᶫgʲik‍ten] ना. स्‍पन्‍जको ओछ्याउने foam mattress (sem. domains: 5.1.1.3 - खाट.)

ङीमा तेन्‍ग्‍याङ [ᶫŋima ᴴten‍gʲaŋ] (var. of GH: ङीमा तेन्‍ग्‍याक) वि. प्रत्येक दिन everyday ex.ईबी ङीमा तेन्‍ग्‍याङ ॱङारोक कोराला डोवालाक। बज्‍यै हरेक दिन बिहान कोरा जानु हुन्‍छ। (sem. domains: 9.2.3.2 - अनिश्‍चयवाचक सर्वनामहरू.)

जुक्‍तेन [dzuk‍ten] ना. लुगा सिलाउँदा औँलामा लगाउने छाला leather thimble (sem. domains: 6.6.1 - लुगाको काम गर्नु.)

तेन [ᴴten] ना. गलैँचा carpet Cross Ref. श्‍युक्‍तेन (sem. domains: 7.1.2 - बस्‍नु.)

तेन खामा [ᴴten ᴴkʰama] ना. एक प्रकारको गलैँचा carpet (sem. domains: 5.1 - घरायसी समानहरू.)

तेन ‍ढुम्‍जी [ᴴten ‍ᶫʈum‍dzi] ना. ऊनको गलैँचा woollen carpet (sem. domains: 5.1.1.3 - खाट.)

तेनी [ᴴteni] (var. of GH: धेनी) 1संयो. अनि ex.एन्‍ला लेगा झ्‍यी तेनी तेमो तारु डोउ। पहिले काम गर अनि रमाईलो हेर्न जम्‍ला। (sem. domains: 9.6.1.5 - तर, 9.2.5.3 - वाक्‍यगत संयोजकहरु, 9.6.1.1 - र, पनि.) 2क्रि.वि. तब then, at that time, thereafter, so, therefore, then emphatic, then (sem. domains: 9.2.2 - क्रिया बिशेषण्‍ाहरू.)

तेन्‍ग्‍याङ [ᴴten‍gʲaŋ] 1क्रि.वि. सधैं always, at all times, constantly (sem. domains: 8.4.2.3 - सधैँ.) 2ना. हरेक each, every (sem. domains: 8.1.5 - सबै.)

तेन्‍जीङ [ᴴten‍dziŋ] ना. व्यक्तिको नाम name of a person (sem. domains: 9.7.1.1 - व्यक्तिवाचक नामहरू.)

तेन्‍जे [ᴴten‍dze] ना. साधारण general, ordinary, easy, simple, common (sem. domains: 8.3.5.3.1 - प्रचलित वा पाच्य.)

तेन्‍ज्‍याक [ᴴten‍dzʲak] ना. स्थायित्व permanence, durability, constancy (sem. domains: 7.2.1.6 - स्‍थिर, अस्‍थिर.)

तेन्‍दा [ᴴten‍da] वि. 1इमानदार honest, trustworthy, faithful, sincere (sem. domains: 3.2.1.1 - बारेमा सोच्‍नु.) 2सोझो straight, direct, straightforward, erect, frank, honest (sem. domains: 4.3.5 - इमान्‍दार, 3.5.1.8.1 - दोष.) 3स्वाभिमानी self dependent (sem. domains: 4.3.5 - इमान्‍दार.)

तेन्‍दी [ᴴten‍di] ना.यो. निम्‍ति for, for the sake of (sem. domains: 9.5.3 - कर्मसम्‍बन्‍धि कुराहरू, 9.5 - कारक.)

फायेरा [ᴴpʰajera] (var. of GH: फायारा) ना. सौतेनी बुवा stepfather (sem. domains: 4.1.9.1.2 - बाबु, आमा.)

बोतेन [ᶫboten] (var. of CN: बोदेन ; ठुन्‍देन) ना. घाँसबाट बनाएको एक प्रकारको गलैँचा grass carpet (sem. domains: 5.1.1.3 - खाट.)

माईमा [ᶫmaima] ना. सौतेनी आमा stepmother (sem. domains: 4.1.9.1.2 - बाबु, आमा.)

लो तेन्‍ग्‍याङ [ᶫlo ᴴten‍gʲaŋ] (var. of CH: लो तेङग्‍याक) क्रि.वि. प्रत्येक वर्ष each year (sem. domains: 8.4.1.6 - वर्ष.)

श्‍याक्‍पु तेन्‍ग्‍याङ [ᶫʃak‍pu ᴴten‍gʲaŋ] क्रि.वि. प्रत्येक दिन everyday (sem. domains: 8.4.6.6.3 - बारम्‍बार.)

श्‍युक्‍तेन [ᶫʃuk‍ten] ना. गलैँचा (आदरार्थी शब्द) carpet (honorific term) Cross Ref. तेन (sem. domains: 5.1 - घरायसी समानहरू.)

ल्‍हाजु

ल्‍हाजु [ɬadzu] ना. छतमा बनाएको सानो छोर्तेन small stupa on the roof (sem. domains: 6.5.2.2 - छत, छाना.)

कुदीन [ᴴkudin] ना. आइमाईले पछाडि लगाउने उनको कपडा (आदरार्थी शब्द) woollen apron worn by women at the back (honorific term) Cross Ref. ग्‍याप्‍तेन (sem. domains: 5.3 - लुगाफाटा.)
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >