Search results for "तोक्‍ची"

तोक्‍ची [ᴴtok‍tsi] ना. कोदालो spade (sem. domains: 6.2.8 - कृषि उपकरणहरू, 6.7.1.2 - खन्‍ने हातहतियार.)