Search results for "थाः ढेन्‍गीन"

थाः ढेन्‍गीन [ᴴtʰaː ᶫʈen‍gin] क्रि.प. तानमा बुन्‍नु अघाडि डोरीहरू बन्‍नु knot in a loom (sem. domains: 6.6.1 - लुगाको काम गर्नु.)