Search results for "थाः"

थाः [ᴴtʰaː] 1क्रि.वि. जानी जानी intentionally (sem. domains: 4.8.2.7 - विश्‍वासघात गर्नु.) 2ना. तान loom (sem. domains: 6.6.4.2 - डोको र गुन्द्री बुन्‍नु.)

थाः ढेन्‍गीन [ᴴtʰaː ᶫʈen‍gin] क्रि.प. तानमा बुन्‍नु अघाडि डोरीहरू बन्‍नु knot in a loom (sem. domains: 6.6.1 - लुगाको काम गर्नु.)

थाः थाक्‍कीन [ᴴtʰaː ᴴtʰak‍kin] (imp: था थोक) क्रि.प. गलैँचा बुन्नु weave (sem. domains: 6.6.1.4 - लुगा बुन्‍नु.)

शुक्‍जीन थाः [ᶫsuk‍dzin ᴴtʰaː] वि. दुखाई सहन सक्ने one who can bear pain (sem. domains: 2.4.1 - बलियो.)