Search results for "थाक्‍कीन"

क्षोरोक थाक्‍कीन [ᴴtsʲʰorok ᴴtʰak‍kin] (imp: क्षोरीक थोक) क्रि.प. घट्ट चलाउनु grind in watermill (sem. domains: 6.2.6.2 - अन्‍न घट्ट.)

चे ॱमेथाक्‍कीन [ᴴtse ᴴmetʰak‍kin] वि. अधीर unsteady, unstable, irresolute, impatient, hasty, distracted ex.ॱमेक्‍ने हुङगीन मीक्‍याक युतु लेगा झ्‍यीदु च्युक्‍ना चे मेथाक्‍आ ग्‍युक्‍यी। तलबाट आउने मान्‍छेहरू गाउँमा काम गर्न लगायो भने सहन नसक्‍ने रहेछ। (sem. domains: 4.3.1.5.1 - अधिर, धैर्य नभएको.)

थाः थाक्‍कीन [ᴴtʰaː ᴴtʰak‍kin] (imp: था थोक) क्रि.प. गलैँचा बुन्नु weave (sem. domains: 6.6.1.4 - लुगा बुन्‍नु.)

थाक्‍कीन [ᴴtʰak‍kin] (imp: थोक) क्रि. 1पिस्नु grind, powder Cross Ref. थाङजेगीन (sem. domains: 5.2 - खाना, 5.2.1.2.3 - पीठो पिंध्‍नु.) 2तान बुन्नु weave (sem. domains: 6.6.4.2 - डोको र गुन्द्री बुन्‍नु, 6.6.1 - लुगाको काम गर्नु, 6.6.1.4 - लुगा बुन्‍नु, 6.6.1.3 - बुन्‍नु.)

मासाला थाक्‍कीन [ᶫmasala ᴴtʰak‍kin] (imp: मासाला थोक) क्रि.प. मसला पिस्नु grind spice (sem. domains: 7.7.6 - पिंध्‍नु.)

मुगु थाक्‍कीन [ᶫmugu ᴴtʰak‍kin] (imp: मुगु थोक) क्रि.प. तेल पेल्नु extract oil from mustard (sem. domains: 6.6.2.6 - तेल र ग्‍याँसको काम गर्नु.)

थाङजेगीन [tʰaŋdzegiːn] क्रि. पिस्‍नु, पिन्‍नु grind Cross Ref. थाक्‍कीन 1