Search results for "थाक्‍रीङा"

थाक्‍रीङा [ᴴtʰak‍riŋa] वि. 1दुरी distance (sem. domains: 9.2.1 - बिशेषण्‍ाहरू, 8.2.2 - लामो.) 2टाढा distant, far off (sem. domains: 8.2.6 - दुरी, 8.2.6.1 - टाढा.)