Search results for "थागीन"

थागीन [ᴴtʰagin] ना. हदभन्दा माथि above the limit (sem. domains: 7.3.6.3 - सीमा, हद.)