Search results for "थाङ"

ॱनाम्‍डु थाङगा [ᴴnam‍ɖu ᴴtʰaŋga] ना. हवाईमैदान airfield, airport (sem. domains: 7.2.4.3 - आकाश भएर यात्रा गर्नु.)

थाङ [ᴴtʰaŋ] ना. थकाइ tiredness, fatigue, weariness, tediousness (sem. domains: 2.2.3 - थक्‍नु,थुक.)

थाङ क्षेगीन [ᴴtʰaŋ ᴴtsʲʰegin] क्रि.प. थाक्नु become tired, be exhausted or fatigued (sem. domains: 3.4.1.4.6 - अरुचि, निरस, 2.4.4 - थाकेको.)

थाङ सी़गीन [ᴴtʰaŋ ᴴsøgin] क्रि.प. थकाइ मार्नु rest (sem. domains: 3.4.1.2.1 - आराम.)

थाङका [ᴴtʰaŋka] ना. थाङ्का Thanka (sem. domains: 6.6.4 - सीप, कला.)

थाङका ढीक्‍कीन [ᴴtʰaŋka ᶫʈik‍kin] क्रि.प. थाङ्का बनाउने thanka painter (sem. domains: 6.6.4 - सीप, कला.)

थाङगा [ᴴtʰaŋga] ना. सम्म ठाउँ plain area (sem. domains: 1.2.1.3 - समतल.)

थाङगेरा [ᴴtʰaŋgera] ना. डुलुवा wandering, roaming (sem. domains: 7.2.1.3 - घुम्‍नु.)

थाङजेगीन [tʰaŋdzegiːn] क्रि. पिस्‍नु, पिन्‍नु grind Cross Ref. थाक्‍कीन 1

थाङमा [ᴴtʰaŋma] ना. बिस्कुन grain spread out to dry (in the sun) (sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू.)

थाङमा काम्‍गीन [ᴴtʰaŋma ᴴkam‍gin] (imp: थाङमा कोम) क्रि.प. दाउरा सुकाउनु spread firewood out to dry (sem. domains: 6.2.5.3 - जङ्गली वनस्‍पतिहरू बटुल्‍नु.)

थाङयी [ᴴtʰaŋji] ना. सल्‍ला pine (sem. domains: 1.5.1 - रूख.)

थाङा [ᴴtʰaŋa] वि. 1कुशल healthy, happy, prosperous, well-being, health, good fortune, safety, prosperity, happiness Cross Ref. कुजु धे (sem. domains: 2.5 - निरोगी.) 2सुस्वास्थ्य good health (sem. domains: 2.5 - निरोगी.)

पाजा थाङा [ᴴpadza ᴴtʰaŋa] (var. of CN: पाचा थाङा )वि. 1मजबुत strong, sturdy, firm, durable, strong, powerful, solid, firm, compact, healthy, energetic (sem. domains: 4.3.5.3 - विश्‍वासनीय.) 2भरोसा गर्न सकिने reliable (sem. domains: 8.2.3 - बाक्‍लो.)

श्‍याक्‍योक थाङगीन [ᶫʃakʲok ᴴtʰaŋgin] (var. of CN: श्‍यारक्‍योक‌ थीङगीन‌) (past: श्‍याक्‍योक थाजुङ) क्रि.प. खोच्याङखोच्याङ गरि हिँड्नु walk unbalanced (sem. domains: 7.2.1.5 - ठेस लाग्‍नु, लरखराउनु.)

घुक्‍कु [ᶫkuk‍ku] 1ना. तीजीमा लामा बस्‍ने ठाउँको पछाडि टाँगेर राखेको ठूलो थाङ्का Thanka used in Tiji festival (sem. domains: 4.9.8 - धार्मिक वस्तु.) 2वि. कुप्रो hunchbacked, stooped (sem. domains: 2.5.4.5 - जन्‍म त्रुटि.)

कुजु धे [ᴴkudzu ᶫte] वि. कुशल (आदरार्थी शब्द) being well (honorific term) Cross Ref. थाङा 1

थाक्‍कीन [ᴴtʰak‍kin] (imp: थोक) क्रि. 1पिस्नु grind, powder Cross Ref. थाङजेगीन (sem. domains: 5.2 - खाना, 5.2.1.2.3 - पीठो पिंध्‍नु.) 2तान बुन्नु weave (sem. domains: 6.6.4.2 - डोको र गुन्द्री बुन्‍नु, 6.6.1 - लुगाको काम गर्नु, 6.6.1.4 - लुगा बुन्‍नु, 6.6.1.3 - बुन्‍नु.)

चा क्षी़गीन [ᴴtsa ᴴtsʲʰygin] क्रि.प. नसा बटारिनु sprain ex.बोब्‍ली चेली घाङला काङबा क्षी़री श्‍याक्‍योक थाङी ग्‍युक्‍यी। भकुन्‍डो खेल्‍दा खुट्टाको नसा बटारिएर लङ्‌गडो जस्‍तै हिँड्‌छ। (sem. domains: 7.2.1.2 - छिटो चल्‍नु.)