Search results for "थोदा"

थोदा [ᴴtʰoda] ना. हरिस, हलोमा हुने पछाडिको लामो काठ long wooden shaft of a plough (sem. domains: 6.2.8 - कृषि उपकरणहरू.)