Search results for "दागीन"

ॱरा दागीन [ʂa dagin] (3sg pres: ॱरा दीक) (past: ॱरा देजुङ) (imp: ॱरा दो़) क्रि.प. कपाल बाट्नु make hair in a certain way (sem. domains: 5.4.3.2 - केश बाट्‌नु.)

दागीन [ᶫdagin] (3sg pres: दीक) (past: देजुङ) (imp: दो़) क्रि. बुन्नु knit, weave, darn, sew, embroider (sem. domains: 6.6.4.1 - धागो, 6.6.1 - लुगाको काम गर्नु, 6.6 - पेशाहरू, 6.6.1.3 - बुन्‍नु.)