Search results for "दादा"

दादा [ᶫdada] ना. विवाह गर्दा केटीको पछाडि राख्ने रङ्गीन खादा बेरेको झन्‍डा small flag carried behind the bride (sem. domains: 2.6.1 - विवाह.)

मी आङक्षे [ᶫmi aŋtsʲʰe] वि. दादा gangster (sem. domains: 4.3.1.1 - खराब, अनैतिक.)