Search results for "दुमा"

दुमा [ᶫduma] ना. राजाको श्रीमती queen (sem. domains: 2.6.1 - विवाह.)