Search results for "धुगाक"

धुगाक [ᶫtugak] (var. of GH: धोवाक ; धुवाक) ना. बन्दुक gun, rifle, pistol Cross Ref. छाक्‍दा (sem. domains: 4.8.3.7 - हतियार, हान्‍नु, 6.4 - सिकार खेल्‍नु र माछा मार्नु, 6.7.1 - हातहतियार (काट्ने सामान).)

छाक्‍दा [ᴴtsʰak‍da] ना. बन्दुक (आदरार्थी शब्द) gun (honorific term) Cross Ref. धुगाक (sem. domains: 4.8.3.7 - हतियार, हान्‍नु.)