Search results for "धेदी श्‍याक्‍कीन"

धेदी श्‍याक्‍कीन [ᶫtedi ᶫʃak‍kin] (imp: धेदी श्‍योक) क्रि.प. बसिरहनु continue (sem. domains: 7.1.2 - बस्‍नु.)