Search results for "पाउ पीगीन"

पाउ पीगीन [ᴴpau ᴴpigin] क्रि.प. छाला निकाल्‍नु tear the skin (sem. domains: 6.6.4.3 - छालाको काम गर्नु.)