Search results for "पाउ स्‍युगीन"

पाउ स्‍युगीन [ᴴpau ᴴsʲugin] (past: स्‍यी़जुङ) (imp: स्‍यी़) क्रि.प. छाला निकाल्नु tear the skin (sem. domains: 5.2.1.2.1 - बोक्रा ताछ्‌नु, छाला ताछ्‌नु.)