Search results for "पाउ ॱङीगीन"

पाउ ॱङीगीन [ᴴpau ᴴŋigin] क्रि.प. छाला मलिलो पार्नु make skin smooth (sem. domains: 6.6.4.3 - छालाको काम गर्नु.)