Search results for "पाउ"

ॱङयेगीन [ᴴnʲegin] क्रि. 1फेला पार्नु, पाउनु, भेट्टाउनु find, get, find out, acquire, attain, obtain, receive, catch up with, meet, overtake, come up with (sem. domains: 3.5.1.5.2 - खोल्नु (कुरा), 7.4.3 - पाउनु.) 2अडेस लिनु lean (sem. domains: 9.6.2 - आश्रित सम्‍बन्‍धहरू.) 3अडेस लाग्नु (sem. domains: 7.1.6 - झुकाउ, ढल्‍कनु.)

ॱलेकीन [ᴴlekiːn] (var. of SH: ॱलेकी) (imp: ॱलो़क) क्रि. 1चपाउनु chew (sem. domains: 2.1.1.5 - दन्‍त.) 2थिच्नु press down, suppress, compress, exploit (sem. domains: 7.3.4.4 - अँठ्याउनु.)

के ॱमीथुक्‍कीन [ᴴke ᴴmitʰuk‍kin] क्रि.प. 1पाउन नसक्नु be sterile, be unable to give birth (sem. domains: 7.2.7.2 - रहनु, पछि छोडिनु.) 2उम्रन नसक्नु unable to sprout

क्षा झ्‍युङगीन [ᴴtsʲʰa ᶫtsᶨuŋgin] क्रि.प. थाहा पाउनु be aware of, know (sem. domains: 4.1.3 - कसैलाई चिन्‍नु.)

ग्‍याप्‍कीन [ᶫgʲap‍kin] (imp: ग्‍योप) क्रि. 1लगाउनु apply, paint on, plaster, set, fix (sem. domains: 3.5.9.5 - रेकर्ड गरिएको संगित, 5.1.1.4 - दराज.) 2बन्द गर्नु close (sem. domains: 3.5.9.5 - रेकर्ड गरिएको संगित, 7.5.9.2 - भर्नु, छोप्‍नु.) 3खिच्नु draw 4खेद्नु, धपाउनु drive, chase, pursue, drive away, chase (sem. domains: 7.3.3.4 - टाढा खेद्‌नु, 7.3.3.5 - खेद्‌नु, 7.3.3 - कतै लानु.) 5गर्नु do, perform, act Cross Ref. ग्‍यावा जेगीन (sem. domains: 7.9.4 - मर्मत गर्नु.)

छोरकीन [ᴴtsʰorkin] क्रि. 1महसुस गर्नु feel (sem. domains: 9.4.4.6.1 - मान्नु.) 2थाहा पाउनु know, understand (sem. domains: 3.2.4 - बुझ्‍नु.)

जोरकीन [dzorkin], [dzorkin] (var. of SH: जीरकी) क्रि. पाउनु find, get, gain, acquire, attain, obtain, receive, present, gift (sem. domains: 4.3.4.5.1 - प्रदान गर्नु, सहयोग, 8.1.7.3 - आवश्‍यक.)

थोप्‍ताङ [ᴴtʰop‍taŋ] ना. पाउने हिसाब own share (sem. domains: 8.1.5.4 - प्राय, सबै.)

पाउ [ᴴpau] ना. छाला skin, leather, bark of tree (sem. domains: 6.3.7 - पशु उत्‍पादन, 2.1.4 - छाला.)

पाउ ॱङीगीन [ᴴpau ᴴŋigin] क्रि.प. छाला मलिलो पार्नु make skin smooth (sem. domains: 6.6.4.3 - छालाको काम गर्नु.)

पाउ नाजा [ᴴpau ᶫnadza] क्रि.प. दादुरा measles (sem. domains: 2.5.2 - रोग.)

पाउ पीगीन [ᴴpau ᴴpigin] क्रि.प. छाला निकाल्‍नु tear the skin (sem. domains: 6.6.4.3 - छालाको काम गर्नु.)

पाउ स्‍युगीन [ᴴpau ᴴsʲugin] (past: स्‍यी़जुङ) (imp: स्‍यी़) क्रि.प. छाला निकाल्नु tear the skin (sem. domains: 5.2.1.2.1 - बोक्रा ताछ्‌नु, छाला ताछ्‌नु.)

पोटा [ᴴpoʈa] ना. पाउडर face powder (sem. domains: 5.4.2 - श्रृङ्गार सामाग्रीहरू.)

लागारू जोक्‍कीन [ᶫlagaru dzok‍kin] (var. of SH: लागारू जोरकी) क्रि.प. हातमा पाउनु get in hand (sem. domains: 7.6 - लुकाउनु.)

साङ घेगीन [ᴴsaŋ ᶫkegin] ना. मुक्ति पाउनु be liberated (sem. domains: 4.9.5.7 - मुक्ति.)

आङजा थोप्‍कीन [aŋdza ᴴtʰop‍kin] क्रि.प. अधिकार पाउनु get power or authority (sem. domains: 2.6.6.7 - अधिकार प्राप्‍त गर्नु.)

ङयालुक ग्‍याप्‍कीन [ᶫnᶨaluk ᶫgʲap‍kin] (var. of GH: ङयुलुक ग्‍याप्‍कीन) क्रि.प. बिहे नगरी बच्‍चा पाउनु give birth to a child before marriage (sem. domains: 4.1.9.5 - अवैध बालक.)

चाक चाक [ᴴtsak ᴴtsak] अ.मू. चुइँगम चपाउँदाको आवाज sound of chewing chewing gum (sem. domains: 5.2.2.1 - टोक्‍नु, चपाउनु.)

जामु ग्‍याप्‍कीन [dzamu ᶫgʲap‍kin] क्रि.प. बिस्तारै थाहा नपाउने गरी कुकुरले टोक्नु bite quietly (by a dog) ex.श्‍यीङ च्‍यी़क घाङला घुन्‍ग्‍यीकी जामु ग्‍याप्‍जुङ। खेतमा पानी हालेर आउँदा गुम्‍बाको कुकुरले थाहै नपाई कन आएर टोक्‍यो। (sem. domains: 4.8.2.3.1 - ढुकेर हमला गर्नु.)

भाङ लोक्‍कीन [ᶫpaŋ ᶫlok‍kin] क्रि. बच्‍चा पाउँदा धेरै रगत बगेर मर्नु die from haemorraghing while giving birth (sem. domains: 2.6.3.3 - गर्भपात.)

धीक्‍पा झ्‍यीगीन [ᶫtik‍pa ᶫtsᶨigin] (var. of SH: धीक्‍पु झ्‍याकी) (past: धीक्‍पा झ्‍येजुङ) क्रि.प. 1मार हान्नु kill ex.धीक्‍जाङ लुक धीक्‍पा झ्‍यीगीन मी गुवा मोजोराक। आजकाल भेडा मार हन्‍ने मान्‍छेनै पाउदैन। (sem. domains: 6.3.4 - कसाइ, काटमार गर्नु.) 2पाप गर्नु (sem. domains: 4.9.9 - अधार्मिक.)

ले [ᶫle] 1ना. भाग्य luck, fate, fortune, destiny, lot, doom, nemesis ex.लेला को़कागु माना जोये मेत्‍तालाक। भाग्‍यमा भएको बाहेक पाउदैन। (sem. domains: 4.4.5.1 - भाग्‍यमानी.) 2निपा. है, हगि ex.त लोक्‍ती डुगुवा ले? अब फार्केर जाने हगि? (sem. domains: 9.2.6 - निपात.)