Search results for "पाक्‍का ग्‍याप्‍कीन"

पाक्‍का ग्‍याप्‍कीन [ᴴpak‍ka ᶫgʲap‍kin] (imp: पाक्‍का ग्‍योप) क्रि.प. इँट मिलाएर राख्नु pile up (bricks) (sem. domains: 6.6.2.8 - ईंटको काम गर्नु.)