Search results for "पाक्‍चु"

पाक्‍चु [ᴴpak‍tsu] ना. ईंट बनाउने भट्‌टामा राख्ने पानी water kept in brick factory (sem. domains: 6.6.2.8 - ईंटको काम गर्नु.)