Search results for "पाक्‍तु"

पाक्‍तु [ᴴpak‍tu] ना. 1छालाको टुक्रा piece of leather (sem. domains: 6.2.4.3 - सिंचाइ गर्नु.) 2छालाको लगाउने (sem. domains: 6.6.4.3 - छालाको काम गर्नु.)