Search results for "पाक्‍पु"

पाक्‍पु

पाक्‍पु [ᴴpak‍pu] ना. पिठो राख्ने काठको भाँडो wooden pot used for storing flour (sem. domains: 5.1.2 - घरायसी सजावटहरू.)