Search results for "पाक्‍या"

पाक्‍या [ᴴpakʲa] ना. भात हाल्ने पन्यु ladle for serving rice Cross Ref. साङग्‍या (sem. domains: 5.2.2.8 - खाने भाँडा.)

साङग्‍या [ᴴsaŋgʲa] ना. पन्यु (आदरार्थी शब्द) ladle (honorific term) Cross Ref. पाक्‍या (sem. domains: 5.1 - घरायसी समानहरू.)

ढोङ क्‍यागीन [ᶫʈoŋ ᴴkʲagin] (imp: ढोङ क्‍यो) क्रि.प. सार्नु remove from one place to another, copy ex.पीगा ढोक्‍पाक्‍याक ढोङ क्‍यालालाक। खेत रोप्‍ने बेला ढोक्‍पाहरू ठाउँ सर्छन। (sem. domains: 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू.)