Search results for "पाक्‍युपा थुगीन"

पाक्‍युपा थुगीन [ᴴpakʲupa ᴴtʰugin] (3sg pres: पाक्‍युपा थी़क) (past: पाक्‍युपा थी़जुङ) क्रि.प. इँट सफा गर्नु clean bricks (sem. domains: 6.6.2.8 - ईंटको काम गर्नु.)