Search results for "पाक्‍रा"

पाक्‍रा [ᴴpak‍ra] (var. of GH: पाक्‍री) ना. ईंटा बनाउने वस्तु tool for making brick (sem. domains: 6.6.2.8 - ईंटको काम गर्नु.)