Search results for "पाक"

ॱनो़रू च्‍युक्‍कीन [ᴴnøru ᴴtsʲuk‍kin] क्रि.प. जम्न दिनु let freeze (sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू.)

छो़गीन [ᴴtsʰøgin] (var. of CN: ॱमो़झो़गीन) क्रि. पाक्नु ripen, be well-cooked (sem. domains: 5.2.1.1 - खाना पकाउने विधिहरू.)

छो़छा [ᴴtsʰøtsʰa] (var. of CN: छो़जोवा) वि. पाकेको ripen, cooked (sem. domains: 5.2 - खाना.)

पाक [ᴴpak] ना. सातु flour of parched corn or barley Cross Ref. श्‍यीप (sem. domains: 5.2.3.4 - तयारी खाना.)

पाक्‍उ [ᴴpak‍u] ना. ऊन भएको छाला sheepskin (sem. domains: 8.5.1.3.2 - मुनि, तल.)

पाक्‍का [ᴴpak‍ka] ना. पक्का decision, determination, ripe, full-grown, mature, expert, experienced, careful, firm, settled, steadfast (sem. domains: 9.6.2.8 - संकेतार्थक (वाक्‍यहरू).)

पाक्‍का ग्‍याप्‍कीन [ᴴpak‍ka ᶫgʲap‍kin] (imp: पाक्‍का ग्‍योप) क्रि.प. इँट मिलाएर राख्नु pile up (bricks) (sem. domains: 6.6.2.8 - ईंटको काम गर्नु.)

पाक्‍कीन [ᴴpak‍kin] (var. of GH: पारकी ; पारकीन) (imp: पोक) क्रि. चोप्नु dip, drown Cross Ref. पाःजेगीन (sem. domains: 5.1.1.4 - दराज.)

पाक्‍चु [ᴴpak‍tsu] ना. ईंट बनाउने भट्‌टामा राख्ने पानी water kept in brick factory (sem. domains: 6.6.2.8 - ईंटको काम गर्नु.)

पाक्‍तु [ᴴpak‍tu] ना. 1छालाको टुक्रा piece of leather (sem. domains: 6.2.4.3 - सिंचाइ गर्नु.) 2छालाको लगाउने (sem. domains: 6.6.4.3 - छालाको काम गर्नु.)

पाक्‍पु

पाक्‍पु [ᴴpak‍pu] ना. पिठो राख्ने काठको भाँडो wooden pot used for storing flour (sem. domains: 5.1.2 - घरायसी सजावटहरू.)

पाक्‍या [ᴴpakʲa] ना. भात हाल्ने पन्यु ladle for serving rice Cross Ref. साङग्‍या (sem. domains: 5.2.2.8 - खाने भाँडा.)

पाक्‍युपा थुगीन [ᴴpakʲupa ᴴtʰugin] (3sg pres: पाक्‍युपा थी़क) (past: पाक्‍युपा थी़जुङ) क्रि.प. इँट सफा गर्नु clean bricks (sem. domains: 6.6.2.8 - ईंटको काम गर्नु.)

पाक्‍रा [ᴴpak‍ra] (var. of GH: पाक्‍री) ना. ईंटा बनाउने वस्तु tool for making brick (sem. domains: 6.6.2.8 - ईंटको काम गर्नु.)

पाक्‍ला [ᴴpak‍la] वि. हाउडे baseless, insignificant, unbelievable, voracious, insatiable (sem. domains: 4.3.7 - भद्र, 4.3.4.1 - खराब गर्नु.)

पाक्‍ला ठाप्‍कीन [ᴴpak‍la ᴴʈʰap‍kin] (imp: पाक्‍ला ठोप) क्रि.प. हाउडे बन्‍नु be a crook (sem. domains: 8.3.7.1 - नराम्रो.)

फाक्‍पाक [ᴴpʰak‍pak] वि. खल्लो tasteless, insipid, vapid (sem. domains: 2.3.3 - स्वाद.)

ॱङीः

ॱङीः [ᴴŋiː] (var. of CH: ॱङीईङ ; ॱङीजी, ॱङीक) ना. खेत जोत्दा झोपाको घाँटीमा राख्ने काठ agricultural tool (sem. domains: 6.2.8 - कृषि उपकरणहरू.)

ॱङीटी₁ [ᴴŋiʈi] ना. झोपाको नाक तान्‍ने person who pulls rope tie on Jopa's nose while ploughing (sem. domains: 6.6 - पेशाहरू.)

आम्‍जोक छो़गीन [am‍dzok ᴴtsʰøgin] क्रि.प. कान पाक्नु have an ear infection (sem. domains: 2.5.4.4 - बोल्‍न नसक्‍ने.)

खुक्‍रू [ᴴkʰuk‍ru] ना. डोरी वा झोपाको नाकमा हुने गोलो परिएको काठ halter or wooden nose ring (sem. domains: 6.7.6 - समात्‍ने वा पक्रने यन्‍त्र.)

छो़रू च्‍युक्‍कीन [ᴴtsʰøru ᴴtsʲuk‍kin] क्रि.प. पाक्न दिनु let ripen (sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू.)

थाक थाक [ᴴtʰak ᴴtʰak] अ.मू. पानी थोपाको आवाज sound of water drop (sem. domains: 1.1.3.3 - पानी.)

नाजु [ᶫnadzu] (var. of GH: नाजी ; नासो) ना. 1झोपाको नाकमा लगाएको काठको बाला crooked and crossed wood used for holding halter (sem. domains: 6.7.8 - सामानहरूको भागहरू.) 2उमेर (sem. domains: 8.4.1.6 - वर्ष.) 3चौरमा जमेको पानी water stored in a ditch

पाःजेगीन [paːdzegiːn] क्रि. चोप्नु dip, drown Cross Ref. पाक्‍कीन
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >