Search results for "पाङगा"

पाङगा [ᴴpaŋga] (var. of GH: पाङगी) ना. लेक higher slope of a mountain, elevated region of a mountain (sem. domains: 1 - ब्रह्माण्ड, सिर्जना.)

ॱमुक्‍पा तुम्‍गीन [ᴴmuk‍pa ᴴtum‍gin] (var. of GH: ॱमुक्‍पु तुम्‍दाऊ) क्रि.प. कुहिरोले ढाक्नु cover with fog ex.पाङगाला ॱमुक्‍पा तुम्‍दी धेदुक। लेकमा कुहिरो लागेछ। (sem. domains: 1.1 - आकाश.)

ताङ [ᴴtaŋ] 1ना. छत roof, shelter (sem. domains: 6.5.2 - भवनका भागहरू, 6.5.2.2 - छत, छाना.) 2संयो. and, as well as ex.पाङगाला झा ताङ फे श्‍यीम्‍जे हुङ। लेकमा चिया र सातु क्‍या मिठो हुन्‍छ। (sem. domains: 9.6.1.1 - र, पनि, 9.2.5 - संयोजक.)