Search results for "पालेचेढुक"

पालेचेढुक [ᴴpaletseᶫʈuk] ना. छ वटा मुख भएको चित्र hexagram (sem. domains: 5.1.2 - घरायसी सजावटहरू.)