Search results for "पा"

ॱङयाप्‍ची़ [ᴴnʲap‍tsy] ना. 1हेला contempt, insult, disgrace, hatred, neglect, indifference (sem. domains: 3.4.2.1.3 - घृणा.) 2हेपाई underestimating, domineering, insulting, oppression (sem. domains: 2.3.5.1 - सुबिधाजनक.)

ॱङयेगीन [ᴴnʲegin] क्रि. 1फेला पार्नु, पाउनु, भेट्टाउनु find, get, find out, acquire, attain, obtain, receive, catch up with, meet, overtake, come up with (sem. domains: 3.5.1.5.2 - खोल्नु (कुरा), 7.4.3 - पाउनु.) 2अडेस लिनु lean (sem. domains: 9.6.2 - आश्रित सम्‍बन्‍धहरू.) 3अडेस लाग्नु (sem. domains: 7.1.6 - झुकाउ, ढल्‍कनु.)

ॱङयोक्‍पा [ᴴnʲok‍pa] वि. धमिलो dim, faint, indistinct, obscure, misty, muddy (sem. domains: 9.2.1 - बिशेषण्‍ाहरू, 2.3.1.6 - पारदर्शी, 8.3.7.8.2 - खोट, दाग.)

ॱङयो़म्‍बा [ᴴnʲøm‍ba] ना. 1बाहुला, पागल mad, insane, crazy, lunatic, frantic, mad person (sem. domains: 3.5.1.5.3 - तपाईंका बिचारहरु लुकाउनु, 3.2.1.4 - मूर्ख, 2.5.6.4 - विवेक गुमाउनु.) 2उपहार, इनाम, पुरस्कार,कोसेली present, complimentary gift, prize, reward, honour, respect, honorarium (sem. domains: 4.2.6.2 - खेलहरू, 6.8.3.1 - दिनु, चन्‍दा दिनु, 6.9.3 - किनबेच, 4.7.7.1 - इनाम.)

ॱङा [ᴴŋa] 1सङ्‌. पाँच five (sem. domains: 8.1.1.1 - मूलभूत अङ्कहरू.) 2ना. ड्रम, ढ्याङ्ग्रो type of flat or deep drum that can be struck with a stick on both sides (sem. domains: 4.2.3.5 - संगीतात्‍मक उपकरणहरू.)

ॱङाक्‍‍पा [ᴴŋak‍‍pa] ना. विवाह गर्न हुने लामा marriageable Lama (sem. domains: 4.9.5.1 - भक्तिपूर्ण, भक्ति.)

ॱङा‍चाक्‍पा [ᴴŋa‍tsak‍pa] वि. गुलियो र अमिलो मिश्रित स्वाद sweet and sour (sem. domains: 2.3.3 - स्वाद.)

ॱङाजीन [ᴴŋadzin] ना. हेपाई underestimating, domineering, insulting, oppression (sem. domains: 6.2.4.5 - तिरष्कृत वनस्‍पतिहरू, 6.8.9.1 - चोर्नु.)

ॱङाम्‍दाक्‍पा [ᴴŋam‍dak‍pa] वि. बिग्रेर गुलियो जस्तो स्वाद rot (sem. domains: 2.3.3 - स्वाद.)

ॱङावा [ᴴŋawa] सङ्‌. पाँचौँ fifth (sem. domains: 8.1.1.2 - क्रमसूचक अङ्कहरू.)

ॱङीप [ᴴŋip] ना. पासो noose, net, snare, trap, loop, (sem. domains: 6.4.2 - पासो.)

ॱङीप च्‍युक्‍कीन [ᴴŋip ᴴtsʲuk‍kin] क्रि.प. पासो थाप्नु put traps (sem. domains: 6.4.2 - पासो.)

ॱङो पाजे [ᴴŋo ᴴpadze] (var. of GH: ॱङो पेचा) ना. रायो साग broad-leaved mustard (sem. domains: 5.2.3.1.3 - सागसब्‍जीबाट खाना, 5.2.3.1.4 - पातहरूबाट खाना.)

ॱनादाक्‍पा [ᴴnadak‍pa] (var. of SH: ॱनाताक) (var. of GH: ॱनाताक्‍पा )ना. नास tobacco product (sem. domains: 5.2.4 - सुर्ती.)

ॱनो़रू च्‍युक्‍कीन [ᴴnøru ᴴtsʲuk‍kin] क्रि.प. जम्न दिनु let freeze (sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू.)

ॱमुक्‍पा [ᴴmuk‍pa] (var. of SH: ॱमुक्‍पु) ना. कुहिरो fog, mist, haze (sem. domains: 1.1.3.2 - बादल, 1 - ब्रह्माण्ड, सिर्जना.)

ॱमुक्‍पा तुम्‍गीन [ᴴmuk‍pa ᴴtum‍gin] (var. of GH: ॱमुक्‍पु तुम्‍दाऊ) क्रि.प. कुहिरोले ढाक्नु cover with fog ex.पाङगाला ॱमुक्‍पा तुम्‍दी धेदुक। लेकमा कुहिरो लागेछ। (sem. domains: 1.1 - आकाश.)

ॱयालाक्‍पा [ᴴjalak‍pa] (var. of GH: ॱयाब्‍लाक्‍पा ; ॱयाम्‍बाला) ना. पत्रे चट्टान sedimentary rock (sem. domains: 1.2.2.2 - चट्टान.)

ॱरा [ʂa] ना. कपाल hair (of the head) Cross Ref. ई़टा (sem. domains: 2.1.5 - कपाल.)

ॱरा दागीन [ʂa dagin] (3sg pres: ॱरा दीक) (past: ॱरा देजुङ) (imp: ॱरा दो़) क्रि.प. कपाल बाट्नु make hair in a certain way (sem. domains: 5.4.3.2 - केश बाट्‌नु.)

ॱरा श्‍यारकीन [ʂa ᶫʃarkin] (imp: ॱरा श्‍योर) क्रि.प. कपाल खौरनु cut hair (sem. domains: 5.4.3.5 - केश कटाइ.)

ॱराक्‍पा [ʂak‍pa] ना. च्याखुरो red-legged partridge (sem. domains: 1.6.1.2 - चरा.)

ॱराप्‍तेरा [ʂap‍tera] (var. of SH: ॱराप्‍तीरा) वि. पातलो thin, watery, weak, feeble (sem. domains: 8.2.3.1 - पातलो.)

ॱराबा [ʂaba] वि. पातलो thin, watery, weak, feeble (sem. domains: 8.2.3.1 - पातलो.)

ॱरूई [ᴴrui] क्रि.वि. झुप्पा bunch (sem. domains: 4.1.5 - एकता.)