Search results for "पीक्‍का"

पीक्‍का [ᴴpik‍ka] (var. of GH: पीरका) ना. पिर्का, काठको बस्‍ने सानो कुर्ची low wooden seat (sem. domains: 7.1.2 - बस्‍नु.)