Search results for "पु"

ॱङयो़म्‍बा [ᴴnʲøm‍ba] ना. 1बाहुला, पागल mad, insane, crazy, lunatic, frantic, mad person (sem. domains: 3.5.1.5.3 - तपाईंका बिचारहरु लुकाउनु, 3.2.1.4 - मूर्ख, 2.5.6.4 - विवेक गुमाउनु.) 2उपहार, इनाम, पुरस्कार,कोसेली present, complimentary gift, prize, reward, honour, respect, honorarium (sem. domains: 4.2.6.2 - खेलहरू, 6.8.3.1 - दिनु, चन्‍दा दिनु, 6.9.3 - किनबेच, 4.7.7.1 - इनाम.)

ॱङामा [ᴴŋama] (var. of GH: ॱङामु) ना. पुच्छर tail (sem. domains: 6.3.7 - पशु उत्‍पादन.)

ॱङीङबा [ᴴŋiŋba] ना. पुरानो old, ancient, chronic, archaic, worn out, ragged, experienced (sem. domains: 8.4.6.5.4 - पुरानो, 8.4.6.5.2 - बुढो.)

ॱनो़क क्‍यागीन [ᴴnøk ᴴkʲagin], [ᴴnøk ᴴkʲagin] (var. of GH: नो़क क्‍याल्‍गी) (imp: नो़क क्‍यो) क्रि.प. 1बाधा पुर्याउनु restrict, block ex.फो़न्‍थोक्‍यीनी मेत्‍तालाक ॱनो़क क्‍यारी धेगुलाक। काम लाग्‍ने हाईन बाधा पुर्याउने मात्र हो। (sem. domains: 4.3.4.2.1 - बाधा दिनु.) 2क्षति पुर्याउनु harm, damage (sem. domains: 4.3.4.1 - खराब गर्नु.) 3अरुलाई अप्ठ्यारोमा पार्नु (sem. domains: 4.3.4.1 - खराब गर्नु.)

ॱनो़रू च्‍युक्‍कीन [ᴴnøru ᴴtsʲuk‍kin] क्रि.प. जम्न दिनु let freeze (sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू.)

ॱमीउ पुक्‍कीन [ᴴmiu ᴴpuk‍kin] क्रि.प. प्वाल पर्नु make a hole in (sem. domains: 7.8.5 - प्वाल बनाउने, खोल्ने.)

ॱमुक्‍पु [ᴴmuk‍pu] ना. खैरो greyish-brown (sem. domains: 8.3.3.3.4 - देखिएको वस्‍तुको रङ्गहरू.)

ॱमुक्‍पु भाक्‍याक [ᴴmuk‍pu ᶫpakʲak] वि. कफी कलर coffee color (sem. domains: 8.3.3.3 - वर्ण वा रङ्ग.)

ॱयोक्‍पु [ᴴjok‍pu] ना. 1कुल्ली porter (sem. domains: 6.9.2 - परिश्रम.) 2नोकर servant (sem. domains: 6.1.1 - कामदारहरू.)

ॱयोक्‍पु कुगीन [ᴴjok‍pu ᴴkugin] क्रि.प. प्रयोग गर्नु utilise, use (sem. domains: 6.1.2.2 - प्रयोग.)

ॱलीक्‍पा [ᴴlik‍pa] ना. पुरुषको लिङ्ग penis Cross Ref. क्षाक्‍जी (sem. domains: 2.1.8.3 - पुरुष्‍ाका अङ्गहरू.)

ॱलेप्‍कीन [ᴴlep‍kin] क्रि. पुग्नु reach, arrive, be sufficient, have plenty, fulfil one's wish, be accomplished (sem. domains: 7.2.3.3.1 - पुग्‍नु.)

एन्‍ला ॱलेप्‍कीन [en‍la ᴴlep‍kin] क्रि.प. अघि पुग्नु arrive ahead (sem. domains: 7.2.5.1 - पहिले जानु.)

काजाम [ᴴkadzam] ना. काठको सानो पुल small wooden bridge (sem. domains: 6.5.4 - भौतिक संरचना.)

काम्‍मा ॱमीन्‍डु [ᴴkam‍ma ᴴmin‍ɖu] ना. पुच्छ्रे तारा comet (sem. domains: 9.7.2.5 - स्‍वर्गीय भागका नामहरू, 1.1 - आकाश.)

काम्‍मा धुवाजुप्‍री [ᴴkam‍ma ᶫtuwadzup‍ri] ना. पुच्छ्रे‌ तारा comet (sem. domains: 1.1.1.2 - तारा.)

की़न्‍ग्‍येक पुगीन [ᴴkyn‍gʲek ᴴpugin] क्रि.प. लामालाई पैसा चढाउनु offer money to a lama

कीपु [ᴴkipu] ना. आनन्द pleasure, bliss, happiness (sem. domains: 3.4.1.1.7 - खुशी हुनु.)

कीपु ताङगीन [ᴴkipu ᴴtaŋgin] (imp: कीपो तोङ) क्रि.प. रमाइलो गर्नु enjoy (sem. domains: 5.2.2.3 - भोज.)

कीपु मेगीन [ᴴkipu ᶫmegin] क्रि.प. सुख नहुनु harsh, measurable (sem. domains: 3.4.2.1 - दु:खी.)

केफो [ᴴkepʰo] ना. पुरुष male, man, husband, courageous, brave (sem. domains: 1.6.7 - भाले र पोथी पशु.)

क्‍यागीन [ᴴkʲagin] (imp: क्‍यो) 1क्रि. ओसार्नु, पुर्याउनु deliver, convey, transmit (sem. domains: 7.3.1 - बोक्‍नु, 6.2.6 - खेती विधि.) 2ना. पुराउने ‍व्यक्ति carrier (sem. domains: 3.1.2.2 - सूचना.)

क्‍यो़न ग्‍याप्‍कीन [ᴴkʲøn ᶫgʲap‍kin] (imp: क्‍यो़न ग्‍योप) क्रि.प. 1असर पर्नु effect (sem. domains: 7.7 - शारीरिक धक्‍का.) 2बाधा पुर्याउनु, नोक्सान पुर्याउनु obstruct, hinder, block, harm (sem. domains: 4.3.4.1 - खराब गर्नु, 4.3.4.6 - हस्‍तक्षेप गर्नु.)

क्षाक पुगीन [ᴴtsʲʰak pugin] (past: क्षाक पुजुङ) क्रि.प. ढोग्नु bow down on the feet (sem. domains: 4.9.5.2 - प्रार्थना गर्नु, 3.5.1.4.3 - नमस्‍कार गर्नु.)

क्षुक्‍पु [ᴴtsʲʰuk‍pu] वि. धनी wealthy, rich, well-to-do (sem. domains: 8.3.8.2 - महिमा, 4.3.4.5 - भाग गर्नु, 6.8.1 - धन हुनु.)