Search results for "बोला"

ॱङो ग्‍यावुबोला [ᴴŋo ᶫgʲawubola] ना. खेतमा पाइने साग edible greenery found on farms (sem. domains: 5.2.3.1.3 - सागसब्‍जीबाट खाना.)

कीउ [ᴴkiu] 1वि.बो. बोलाउँनु word use for calling someone at a distance (sem. domains: 9.2.7 - बिष्मयादीवोधक.) 2ना. भाले कुकुर male dog (sem. domains: 6.3.1.5 - कुकुर.) 3ना. टुसो sprout, shoot (sem. domains: 6.2.1 - बढिरहेको बाली.)

केक ग्‍याप्‍कीन [ᴴkek ᶫgʲap‍kin] (imp: केक ग्‍योप) क्रि.प. बोलाउनु, चिच्याउनु call (sem. domains: 4.2.1.1 - निमन्‍त्रणा, 2.5.6.1 - पीडा.)

केक ताङगीन [ᴴkek ᴴtaŋgin] (past: केक ताजुङ) (imp: केक तोङ) क्रि. बोलाउनु invite (sem. domains: 3.5.1.4.2 - सम्‍पर्क.)

बोला [ᶫbola] (var. of SH: बोलु) वि. कोमल, कमलो, मलिलो soft, delicate, tender, mild, gentle, lovely, attractive, charming, soft, mild, tender, gentle, meek, kind, generous, manured, fertile (sem. domains: 8.3.6.3 - कठिन, नम्र, 8.3.1.5 - बाङ्गो, 8.3.6.1 - बलियो, काफर.)

बोलु [ᶫbolu] ना. बोलाइ way of speaking (sem. domains: 3.5.1.1.6 - बोल्‍ने शैली.)

भोगीन [ᶫpogin] क्रि. 1पोखिनु pour (sem. domains: 1.3.2.2 - खन्‍याउनु.) 2बोलाउनु invite, send for, call, summon, cause to speak (sem. domains: 3.5.1.1.1 - कराउनु, 3.5.1 - भन्‍नु.)

हारू ग्‍याप्‍कीन [ᶫharu ᶫgʲap‍kin] (imp: हारू ग्‍योप) क्रि.प. बोलाउनु invite, call, summon ex.घो नाङने ग्‍याप्‍ती श्‍याक्‍दुक, हारू ग्‍योप। ढोका भित्रबाट लगाएको छ, बोलाउ। (sem. domains: 3.5.1.4.1 - बोलाउनु.)

ॱङीङ झ्‍येला [ᴴŋiŋ ᶫtsᶨela] ना. नम्र बोलाई sweet call (sem. domains: 9.4.3.1 - आज्ञार्थक.)

कीवु [ᴴkiwu] अ.मू. टाढाको मान्छे बोलाउने आवाज word to call someone at a distance (sem. domains: 9.2.8 - अनुकरणात्मक (शब्द).)

केक घोक्‍कीन [ᴴkek ᶫkok‍kin] क्रि.प. बोलाएको सुन्नु, आवाज सुन्नु hear someone call, hear their voice (sem. domains: 2.3.2.2 - आवाज.)

क्षाप्‍ठुली [ᴴtsʲʰap‍ʈʰuli] (var. of GH: झ्‍याप्‍ठुली) क्रि.वि. बोलाएको काममा नआएको अवस्था state of not coming when summoned, AWOL ex.टीभी तेरी धेदी घाङला ॱलोक सोरी छाप्‍ठुली श्‍याक्‍आला। टिभी हेर्दै थियो बत्ति गाएर हेर्नै पाईन। (sem. domains: 3.1.2.4 - इन्‍कार गर्नु.)

-गीन [-gin] क्रि. 1-नु infinitive suffix ex.शोगीन; भोगीन; डोगीन बनाउनु; बोलाउनु; जानु (sem. domains: 9.2.9 - प्रत्‍ययहरू.) 2- (sem. domains: 9.2.9.1 - क्रिया प्रत्ययहरू.)

ॱरोक्‍ई [ᴴrok‍i] क्रि.वि. एकता unity, oneness, agreement ex.धा तालुङ मेत्‍ताला मी पुरा ॱरोक्‍ई होजुङ। बोलाउने बित्तिकै सबै जना सँगै आयो। (sem. domains: 4.2.1 - जम्मा हुनु (समूह बनाउनु).)