Search results for "भो़क्‍योक"

भो़क्‍योक [ᶫpøk‍ʲok] (var. of SH: भीक्‍याक) ना. 1लट्ठी cane, walking-stick (sem. domains: 6.7.1 - हातहतियार (काट्ने सामान).) 2लाठी cudgel, stick (sem. domains: 2.5.4 - असामर्थ्‍य.)