Search results for "मामु"

मामु [ᶫmamu] ना. पोथी भेडा ewe (sem. domains: 6.3.1.2 - भेडा, 1.6.7 - भाले र पोथी पशु.)