Search results for "या झ्‍यीगीन"

एक्‍या झ्‍यीगीन [ekʲa ᶫtsᶨigin] (past: एक्‍या झ्‍येजुङ) क्रि.प. भेदभाव गर्नु nepotism ex.मीला एक्‍या झ्‍यीये मेत्‍तालाक। मान्‍छेमा भदभाव गर्नु हुँदैन। (sem. domains: 3.4.1.1.3 - सिफारिस गर्नु.)

या झ्‍यीगीन [ᶫja ᶫtsᶨigin] (past: या झ्‍येजुङ) क्रि.प. वास्ता गर्नु take interest in (sem. domains: 3.3.2.4 - इच्‍छुक.)

रीज्‍या झ्‍यीगीन [ᶫridzʲa ᶫtsᶨigin] (var. of CN: रीक्‍जाङ झ्‍यीगीन )(past: रीजा झ्‍येजुङ) क्रि.प. लुगाहरू कीराले खानाबाट जोगाउनु preserve clothes from moths (sem. domains: 5.3 - लुगाफाटा.)