Search results for "याक्‍का ग्‍याप्‍कीन"

याक्‍का ग्‍याप्‍कीन [ᶫjak‍ka ᶫgʲap‍kin] (var. of CN: याका ग्‍याप्‍कीन) (imp: याक्‍का ग्‍योप) क्रि.प. शुभ अवसरमा टाउकोमा घिउको टुक्रा लगाउनु, टीका टालो गर्नु engage (sem. domains: 2.6.1.1 - विवाह प्रबन्‍ध गर्नु.)