Search results for "याक्‍ताङ"

याक्‍ताङ [ᶫjak‍taŋ] ना. ठट्टा joke, fun, jest, (sem. domains: 3.4.1.1.1 - केही गरेर आनन्‍द मनाउनु, 4.2.8 - ठट्टा (चुट्किला).)

स्‍याक्‍ताङ [ᴴʃak‍taŋ] ना. बगर sand bank, shore, beach (sem. domains: 6.5.4.1 - सडक.)