Search results for "याक्‍यीन"

याक्‍यीन [ᶫjakʲin] ना. उन्‍नती progress, prosperity, advancement (sem. domains: 4.4 - सफलता, संकट.)

याक्‍यीन‍ला डुगीन [ᶫjakʲinla ᶫɖugin] (var. of SH: यारक्‍येला डोकी ; याक्‍येला डुगीन) (3sg pres: याक्‍यीन्‍ला डी़क) (past: याक्‍यीन्‍ला लाजुङ) क्रि.प. विकसित हुनु prosper (sem. domains: 9.1.1.2 - हुनु, स्‍थिति परिवर्तन.)

याक्‍यीन‍ला ताङगीन [ᶫjakʲinla ᴴtaŋgin] (var. of SH: यारक्‍येला ताङगीन ; याक्‍येला ताङगीन) (past: याक्‍यीन‍ला ताजुङ) (imp: याक्‍यीन्‍ला तोङ) क्रि.प. विकास गर्नु develop (sem. domains: 9.1.2.6 - केही कुरा परिवर्तन गर्नु, 3.5.1.2 - बिषय बारे छलफल.)