Search results for "यागीन"

ॱङयागीन [ᴴnʲagin] (imp: ॱङयो) क्रि. सुताउन put to bed (sem. domains: 7.1.3 - ढल्‍कनु.)

ॱना क्‍यागीन [ᴴna ᴴkʲagin] (imp: ॱना क्‍यो) क्रि.प. कसम खानु promise ex.क्षाङ आराक ॱमुथुङ सोनु ॱना क्‍यावा ॱनालाक। छाङ रक्‍सी नखाने भनेर कसम खाएको रे। (sem. domains: 3.5.1.9 - प्रतिज्ञा गर्नु.)

ॱनो़क क्‍यागीन [ᴴnøk ᴴkʲagin], [ᴴnøk ᴴkʲagin] (var. of GH: नो़क क्‍याल्‍गी) (imp: नो़क क्‍यो) क्रि.प. 1बाधा पुर्याउनु restrict, block ex.फो़न्‍थोक्‍यीनी मेत्‍तालाक ॱनो़क क्‍यारी धेगुलाक। काम लाग्‍ने हाईन बाधा पुर्याउने मात्र हो। (sem. domains: 4.3.4.2.1 - बाधा दिनु.) 2क्षति पुर्याउनु harm, damage (sem. domains: 4.3.4.1 - खराब गर्नु.) 3अरुलाई अप्ठ्यारोमा पार्नु (sem. domains: 4.3.4.1 - खराब गर्नु.)

ॱमीक यागीन [ᴴmik ᶫjagin] क्रि.प. टोलाएर हेर्नु stare (sem. domains: 2.3.1.1 - हेर्नु.)

ॱयागीन [ᴴjagin] (3sg pres: ॱयीक) (past: ॱयेजुङ) क्रि. कन्याउनु, चिलाउनु scratch, itch (sem. domains: 7.3.4.5 - हातको कार्यहरू, 2.5.6 - रोगका लक्षणहरू.)

आले ॱयागीन [ale ᴴjagin] (imp: आल्‍ले यो) क्रि.प. पैसा खर्च गर्नु spend money ex.आल्‍ले घीरी याबुरु ॱयारी मेत्‍तालाक। पैसा सबै काठमाडौंमा खर्च गरेर सकियो। (sem. domains: 6.8.4.7 - पैसा खर्च गर्नु.)

क्‍यागीन [ᴴkʲagin] (imp: क्‍यो) 1क्रि. ओसार्नु, पुर्याउनु deliver, convey, transmit (sem. domains: 7.3.1 - बोक्‍नु, 6.2.6 - खेती विधि.) 2ना. पुराउने ‍व्यक्ति carrier (sem. domains: 3.1.2.2 - सूचना.)

क्षाङ ॱङयागीन [ᴴtsʲʰaŋ ᴴnʲagin] (imp: क्षाङ ॱङयो) क्रि.प. जाँड सुताउनु ferment (sem. domains: 5.2.3.7.1 - मादक पर्दाथ बनाउने काम.)

खा क्‍यागीन [ᴴkʰa ᴴkʲagin] क्रि.प. अचानक केही नराम्रो कुरा निस्केर अप्ठ्यारो हुनु embarrass (sem. domains: 3.4.2.2.1 - सरम हुनु.)

ख्‍यागीन [ᴴkʲʰagin] क्रि. सिँचाइ गर्दा खेत पुरैमा पानी पुग्‍नु fully irrigate a field

ग्‍यागीन [ᶫgʲagin] (var. of GH: ढेम्‍बा थोरकीन) (var. of SH: ग्‍याल्‍गी )क्रि. 1जित्नु win 2मुर्छा पर्नु, बेहोस हुनु be unconscious (sem. domains: 2.3.5 - छुवाइको अनुभव, 2.5.6.4 - विवेक गुमाउनु.)

ग्‍यु ॱयागीन [ᶫgʲu ᴴjagin] (3sg pres: ग्‍यु ॱयीक) (past: ग्‍यु ॱयेजुङ) (imp: ग्‍यु ॱयो) क्रि.प. धन गुमाउनु lose wealth (sem. domains: 6.8.2.3 - धन गुमाउनु.)

ङयागीन [ᶫnᶨagin] (imp: ङयो) क्रि. सुत्नु sleep, go to bed, lie down, sleep, lie down Cross Ref. शीम्‍गीन (sem. domains: 7.1.3 - ढल्‍कनु, 7.1.6 - झुकाउ, ढल्‍कनु, 5.7 - सुत्‍नु.)

छेन क्‍यागीन [ᴴtsʰen ᴴkʲagin] (var. of CN: छेन क्‍योङगीन) क्रि.प. रात बिताउनु spend night (sem. domains: 4.2.1.4 - भेट्‌नु.)

ज्‍यागीन [dzʲagin] (imp: जो) क्रि. देख्नु शब्द (आदरार्थी शब्द), दर्शन गर्नु see (honorific term) Cross Ref. थोङगीन (sem. domains: 2.3.1 - देख्‍नु.)

ढोङ क्‍यागीन [ᶫʈoŋ ᴴkʲagin] (imp: ढोङ क्‍यो) क्रि.प. सार्नु remove from one place to another, copy ex.पीगा ढोक्‍पाक्‍याक ढोङ क्‍यालालाक। खेत रोप्‍ने बेला ढोक्‍पाहरू ठाउँ सर्छन। (sem. domains: 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू.)

धी़जी क्‍यागीन [ᶫtydzi ᴴkʲagin] (imp: धी़जी क्‍यो) क्रि.प. समय बिताउनु passing time ex.लेगा मेत्‍ता ॱहालासुला झ्‍येरी धी़जी क्‍याली। काम नभएर यताउता गरेरै समय बिताउछ। (sem. domains: 8.4.2 - समय लिनु.)

फोक्‍वा स्‍यागीन [ᴴpʰok‍wa ᴴʃagin] क्रि.प. पखाला लाग्नु diarrhoea (sem. domains: 2.5.2.3 - पेटको रोग.)

मीजी क्‍यागीन [ᶫmidzi ᴴkʲagin] (imp: मीजी क्‍यो) क्रि.प. जीवन बिताउनु live life (sem. domains: 2.6 - जीवन.)

मे ॱङयागीन [ᶫme ᴴnʲagin] (var. of GH: मे ॱङयाल्‍गी) (imp: मे ॱङयो) क्रि.प. आगो भोलिको लागी सुताएर राख्नु fire kept for tomorrow (sem. domains: 5.5.2 - आगो जोगाउनु.)

यागीन [ᶫjagin] क्रि. मर्नु die, pass away (sem. domains: 1.4.1 - मृत चीजहरू.)

लाप क्‍यागीन [ᶫlap ᴴkʲagin] (imp: लाप क्‍यो) क्रि.प. कुरौटे talkative (sem. domains: 3.2.1.5 - तर्कसंगत, 3.4.2.1.9 - असन्‍तोष.)

शामा क्‍यागीन [ᶫsama ᴴkʲagin] (imp: शामा क्‍यो) क्रि.प. खाना पुराउनु deliver food (sem. domains: 5.2 - खाना.)

स्‍यागीन [ᴴʃagin] (imp: स्‍यो) क्रि. पखाल्नु wash, cleanse with water Cross Ref. भाप्‍कीन 2 (sem. domains: 5.6 - सफा गर्नु.)

थोङगीन [ᴴtʰoŋgin] क्रि. देख्नु see, look at, observe Cross Ref. ज्‍यागीन (sem. domains: 2.3.1.5.1 - देखा पर्नु.)
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >