Search results for "याङजी"

ॱयाङजी [ᴴjaŋdzi] ना. 1जाड हाल्ने तामाको जग metal pot to store wine (sem. domains: 5.1 - घरायसी समानहरू.) 2मान्छेको नाम person's name (sem. domains: 9.7.1.1 - व्यक्तिवाचक नामहरू.)

याङजी [ᶫjaŋdzi] ना. 1विवाहमा प्रयोग हुने एक प्रकारको कचौरा type of bowl used in wedding (sem. domains: 2.6.1.2 - विहे.) 2संगीतको उपकरण