Search results for "याङदा"

झ्‍याङदा [ᶫtsᶨaŋda] ना. चीनबाट ल्याएका घोडा horse bought from China (sem. domains: 6.3.1 - घरपालुवा जनावर.)

झ्‍याङदाङ [ᶫtsᶨaŋdaŋ] ना. सिकाई learning, teaching, training (sem. domains: 5 - दैनिक जीवन.)

याङदा [ᶫjaŋda] (var. of SH: याङदाङ‌) संयो. अझ पनि in addition ex.याङदा घी घो़ली ॱनाला? अझ पनि के चहियो भनेको? (sem. domains: 9.6.1.1 - र, पनि.)