Search results for "याबु"

ख्‍याबु [ᴴkʲʰabu] वि. 1सुकुम्बासी (sem. domains: 4.1.6.1 - अमैत्रिक.) 2डुलुवा, अल्‍लारे wandering, roaming, immature (sem. domains: 8.4.6.5.1 - जवान, 7.2.1.3 - घुम्‍नु.)

झ्‍याबु [ᶫtsᶨabu] ना. चराको प्‍वाँख feather (sem. domains: 1.6.2.1 - चराको अङ्गहरू.)

याबु [ᶫjabu] (var. of SH: याम्‍बु) ना. काठमाण्डौं Kathmandu (sem. domains: 9.7.2.2 - प्रान्‍तहरूको नामहरू, 9.7.2.3 - शहरहरूको नामहरू.)

जाबा झ्‍यीगीन [dzaba ᶫtsᶨigin] (var. of SH: ज्‍याबु झ्‍याकी) (past: ज्‍याबा झ्‍येजुङ) क्रि.प. माया गर्नु love (sem. domains: 4.1.1.1 - प्रेमी प्रेमिका.)

ॱनाङ [ᴴnaŋ] निपा. की or, either, word used to denote interrogation or doubt ex.याबु डुगु ॱनाङ मोडोगु ॱनाङ। काठमाडौं जामकी नजाम। (sem. domains: 9.2.6 - निपात.)

आले ॱयागीन [ale ᴴjagin] (imp: आल्‍ले यो) क्रि.प. पैसा खर्च गर्नु spend money ex.आल्‍ले घीरी याबुरु ॱयारी मेत्‍तालाक। पैसा सबै काठमाडौंमा खर्च गरेर सकियो। (sem. domains: 6.8.4.7 - पैसा खर्च गर्नु.)

घोजा [ᶫkodza] (var. of SH: घोल्‍जा) ना. 1यात्रामा बास बस्‍ने ठाउँ hut ex.याबुने ॱङारोक मोटाला डोना बीनीरू घोजा खेगुलाक। काठमाडौंबाट बिहान गाडीमा हिँड्या भने बेनीमा बस पर्छ। (sem. domains: 7.2.4.1 - जमिन भएर यात्रा गर्नु.) 2चाबी key (sem. domains: 6.5.2.4 - ढोका.)

ढेङगीन [ᶫʈeŋgin] (3sg pres: ढेम्‍पालाक) (past: ढेन्‍जुङ) क्रि. सम्झना आउनु, याद आउनु remember, recall ex.याबुरु धेक्‍ना यु ढेन्‍दी हुङी। काठमाडौंमा बस्‍दा गाउँको सम्‍झना आउँछ। Cross Ref. ढेन्‍दा जेगीन (sem. domains: 2.3.2 - सुन्‍नु, 3.2.6 - सम्‍झनु.)

था कोरकीन [ᴴtʰa ᴴkorkin] क्रि.प. घेर्नु surround, encircle, besiege, blockade, attack ex.रा छेबुला की ख्‍याबुक्‍या था कोरती धे‍दुक। हिँड्‌न नसक्‍ने बाख्रालाई भुस्‍याहा कुकुरले घेरेर बसेछन। (sem. domains: 4.8.2.3 - हमला.)