Search results for "याम सो़न्‍दा"

याम सो़न्‍दा [ᶫjam ᴴsøn‍da] वि. आश्चर्यलाग्दो amazing (sem. domains: 3.4.1.3 - अचम्‍म.)