Search results for "रोङकेक"

रोङकेक [ᶫroŋkek] ना. नेपाली भाषा Nepali language (sem. domains: 9.7.1.5 - भाषाका नामहरू.)