Search results for "लुक"

ॱयाङगायीक्‍का [ᴴjaŋgajik‍ka] ना. लुकीछिपी hide (sem. domains: 4.2.6.2 - खेलहरू.)

ॱरो‍का [ᴴro‍ka] ना. 1रात पर्न लागेको (sem. domains: 1.1.1 - सूर्य.) 2बेलुका evening, after sunset, in the evening (sem. domains: 8.4.1.2.3 - दिनको समय.)

ॱलुकी बु [ᴴluki bu] ना. खेतको कीरा field insects (sem. domains: 8.3.7.8 - कुहुनु, सड्‌नु.)

ॱलुक्‍कीन [ᴴluk‍kin] क्रि. 1हाल्नु put in, put on, thrust, mix, pour in, admit, throw in ex.क्षु ॱलुक्‍कीन। पानी हाल्‍नु। (sem. domains: 5.2.2.7 - पिउनु.) 2पगाल्नु melt, dissolve, cause to feel compassion, soften (of the emotions) ex.ङी सोप्‍तु ॱलुक्‍ती मोला मोला आम्‍जोक्‍ला ताक्‍ये च्‍यीक शो़वाले। मेरो औंठी पगालेर उसलाई काम लगाउन एउटा बनाएको नि। (sem. domains: 6.6.2.2 - खार्नु, गलाउनु.)

ॱलुक्‍चा [ᴴluk‍tsa] ना. हाल्ने ठाउँ place to put (sem. domains: 6.7.7 - चीजबीज राख्‍ने भाँडो.)

ॱलुक्‍ताङ [ᴴluk‍taŋ] ना. हाल्ने तरीका way of serving tea (sem. domains: 5 - दैनिक जीवन.)

उलुक [uluk] ना. खोपिल्टो hole in the ground (sem. domains: 4.2.6.2 - खेलहरू.)

उलुक ताङगीन [uluk ᴴtaŋgin] (past: उलुक ताजुङ) (imp: उलुक तोङ) क्रि.प. खोपिल्टो खेल्‍नु game played with a small pit in the ground (sem. domains: 4.2.6.2 - खेलहरू.)

क्षुक्‍पु बालुक [ᴴtsʲʰuk‍pu baluk] वि. धेरै धनी very rich (sem. domains: 6.8.1.2 - धनी.)

क्षेलुक [ᴴtsʲʰeluk] ना. संस्कृति, उहिलेदेखि चलि आएको चाल चलन culture (sem. domains: 4.3.9 - संस्‍कृति, 4.3.9.1 - रिवाज.)

खीलुक [ᴴkʰiluk] ना. तरिका method, manner, mode (sem. domains: 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.)

खुलुक [ᴴkʰuluk] ना. 1याकको ऊन yak's wool (sem. domains: 6.3.7 - पशु उत्‍पादन.) 2पस्मिना (sem. domains: 6.3.5 - ऊन उत्‍पादन.)

घीलुक [ᶫkiluk] ना. 1ताल्चा लगाउने ठाउँ door knob (sem. domains: 6.5.2.4 - ढोका.) 2फापर कुट्ने औजार agricultural tool (sem. domains: 6.7.2 - पिस्‍ने समान.)

घोमु [ᶫkomu] ना. बेलुका evening (sem. domains: 8.4.1.2.3 - दिनको समय.)

ङयालुक [ᶫnᶨaluk] ना. अर्काको पेट बोकेर पाएको केटा having an illegitimate son (sem. domains: 4.1.9.5 - अवैध बालक.)

ङयालुक ग्‍याप्‍कीन [ᶫnᶨaluk ᶫgʲap‍kin] (var. of GH: ङयुलुक ग्‍याप्‍कीन) क्रि.प. बिहे नगरी बच्‍चा पाउनु give birth to a child before marriage (sem. domains: 4.1.9.5 - अवैध बालक.)

छीलुक [ᴴtsʰiluk] (var. of SH: छीली) ना. बोसो fat, fatty (sem. domains: 6.3.7 - पशु उत्‍पादन, 2.1.7 - मासु, 5.2.3.2.1 - मासु.)

जेलुक [dzeluk] ना. गराइ (आदरार्थी शब्द) doing, act (honorific term) Cross Ref. झ्‍यीदाङ 1 (sem. domains: 6.1.2 - तरिका.)

ज्‍येलुक [dz‍jeluk] ना. स्वभाव nature, character Cross Ref. झ्‍यीबा

थीक्‍चा ॱलुक्‍कीन [ᴴtʰik‍tsa ᴴluk‍kin] क्रि.प. चुहिएको छानामा माटो राख्नु cover the leakage (sem. domains: 6.5.3.1 - भवनको सरसमान र संरक्षण.)

थुलुक [ᴴtʰuluk] ना. सलगम turnip (sem. domains: 5.2.3.1.3 - सागसब्‍जीबाट खाना, 1.5.3 - झारपात, घाँसपात, लहरा.)

धुरची ॱलुक्‍कीन [ᶫturtsi ᴴluk‍kin] क्रि.प. प्रसाद हाल्नु provide holy water (sem. domains: 4.9.5.6 - धार्मिक शुद्धिकरण.)

पालुक [ᴴpaluk] (var. of CH: लेमा) ना. कपाल मसिनो बाटेको hair style (sem. domains: 5.4.3.2 - केश बाट्‌नु.)

बा जेगीन [ba dzegiːn] क्रि. लुकाउनु hide Cross Ref. बागीन 1

बागीन [ᶫbagin] (var. of SH: बाकी) (3sg pres: बी़हो़क) (past: बेजुङ) (imp: बो़) क्रि. 1लुकाउनु hide, conceal, keep secret Cross Ref. बा जेगीन (sem. domains: 4.3.5.5 - छल गर्नु.) 2लास गाड्नु (sem. domains: 7.8.6 - खन्‍नु.)