Search results for "लेन्‍डुक"

लेन्‍डुक [ᶫlen‍ɖuk] ना. पिस्तोल pistol (sem. domains: 4.8.3.7 - हतियार, हान्‍नु.)