Search results for "शा काम्‍मा तागीन"

शा काम्‍मा तागीन [ᶫsa ᴴkam‍ma ᴴtagin] (past: शा काम्‍मा तेजुङ) (imp: शा काम्‍मा तो़) क्रि.प. साइत हेर्नु check date (sem. domains: 4.9.4.7 - साइत, जोखना हेराइ.)