Search results for "शाखाङ"

शाखाङ [ᶫsakʰaŋ] ना. होटेल hotel, eating-place (sem. domains: 6.5.1 - भवन.)

आम लोक्‍कीन [am ᶫlok‍kin] क्रि. घिन लाग्नु disgust ex.शाखाङ च्‍यीक झोरा च्‍यीक दुक सेना शामा शाना आम लोक्‍ती होजुङ। भान्‍छा घर यति फोहोर थियो खाना खान पनि घिन लाग्‍यो। (sem. domains: 3.4.2.1.3 - घृणा.)