Search results for "शाङी दो़गीन"

शाङी दो़गीन [ᶫsaŋi døgin] क्रि.प. खाना मन लाग्नु like to eat (sem. domains: 5.2.2.5 - भोक लाग्‍नु, तिर्खा लाग्‍नु.)