Search results for "शाङ"

कुत्‍ती शाङगीन [ᴴkut‍ti ᶫsaŋgin] (3sg pres: कुत्‍ती शावालाक) (past: कुत्‍ती शाजुङ) (imp: कुत्‍ती शोङ) क्रि.प. पठाउनु send, despatch, cause to be sent or despatched (sem. domains: 3.5.7.7 - पत्र.)

छा शाङा [ᴴtsʰa ᶫsaŋa] वि. नुन चर्को salty (sem. domains: 5.2.3.3.2 - नुन.)

झ्‍योशाङा [ᶫtsᶨoᶫsaŋa] ना. सोझो straight, direct, straightforward, erect, upright, open, frank, honest (sem. domains: 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.)

ढीमाक शाङा [ᶫʈimak ᶫsaŋa] वि. कडा गन्ध heavy fragrance (sem. domains: 2.3.4 - बास्‍ना.)

मी शाङा [ᶫmi ᶫsaŋa] वि. असल good, excellent (sem. domains: 4.3.1 - असल.)

शाङगीन [ᶫsaŋgin] (var. of CN: झाङगीन) (3sg pres: शावालाक) (past: शाजुङ) (imp: शोङ) क्रि. पठाउनु send, despatch Cross Ref. शाङा जेगीन (sem. domains: 7.2.8 - कसैलाई पठाउनु.)

शाङगो़ [ᶫsaŋgø] ना. पछाडि लगाउने उनको पछ्यौरा woollen garment worn at the back (sem. domains: 5.3.2 - स्‍वास्‍नी मानिसको लुगा.)

शाङा [ᶫsaŋa] वि. राम्रो fine, lovely, beautiful, graceful, elegant, handsome, pretty, fair, good-looking (sem. domains: 4.3.1 - असल.)

शाङा जेगीन [ᶫsaŋa dzegin] (var. of CN: झाङा जेगीन )क्रि.प. पठाउनु (आदरार्थी शब्द) send (honorific term) Cross Ref. शाङगीन (sem. domains: 7.2.8 - कसैलाई पठाउनु.)

शाङाशीङी [ᶫsaŋaᶫsiŋi] अ.मू. 1भताभुङ्ग ex.क्षाङ शीरी चालाक ग्‍यीरी शाङा शीङीला युत्‍ती श्‍याक्‍दुक। जाँडले मातेर सामान सबै भताभुङ्गा फालेर राखेछ। (sem. domains: 8.3.2.2 - खस्रो, 8.3.1.5.1 - बेह्रिएको.) 2हल्‍ला, कोलाहल rumour, hearsay, noise, outcry, uproar, turmoil ex.पार्टी साम्‍झी लाक सोना रेरे शाङा शीङी च्‍यीक दुक सेना। पार्टी भएर कस्‍तो हल्‍ला भइरहेछ। (sem. domains: 2.3.2.4 - चर्को, 2.3.2.5 - शान्‍त.)

शाङी दो़गीन [ᶫsaŋi døgin] क्रि.प. खाना मन लाग्नु like to eat (sem. domains: 5.2.2.5 - भोक लाग्‍नु, तिर्खा लाग्‍नु.)

सेम्‍बा शाङा [ᴴsem‍ba ᶫsaŋa] वि. शुद्ध मन, दयालु, निःस्वार्थ pure heart, kind, merciful, compassionate, pitiful, kind-hearted, mild-tempered (sem. domains: 4.3.1 - असल, 9.2.1 - बिशेषण्‍ाहरू, 4.3.4.4 - परमार्थ, स्‍वार्थहीन.)

खाम लोक्‍कीन [ᴴkʰam ᶫlok‍kin] क्रि.प. अरुचि हुनु lose appetite ex.शामा खाम लोक्‍ती शाङी मेदेताक। खाना अरुचि भएर खान मान लाग्‍दैन। (sem. domains: 3.4.2.1.3 - घृणा.)

भाः च्‍येगीन [ᶫpaː ᴴtsʲegin] (3sg pres: भाः चो़क) क्रि.प. अवरोध गर्नु block ex.शाबा हामी घा मुदुक ढे भाः चेदी ङयुङजे ङयुङजे शाङना माना। पुल राम्रो छैन, खच्‍चाड रोकेर थोरै थोरै पठाउनु पर्ला। (sem. domains: 3.5.1.3.3 - वादविवाद गर्नु.)